දළදා වරුණ 2022

කන්ද උඩරට අති උත්කර්ෂවත් දළදා පෙරැහැර මෙවරත් ඉතා විචිත්‍රවත්ව අන්දමින් එළි දැක්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇත…
ඔබට සුව පහසු ලෙස එය නැරඹීම සදහා ආසන සදහා ටිකට්පත් වෙන්කරවා ගැනිම සිදුකල හැක…

ඔබට ටිකට් පත් වෙන්කර ගත හැකි දිනයන්

: 5th Aug 4 වන කුඹල් පෙරැහැර
: 6th Aug 5 වන කුඹල් පෙරැහැර
: 9th Aug 3 වන රන්දෝලි පෙරැහැර
: 10th Aug 4 වන රන්දෝලි පෙරැහැර
: 11th Aug 5 වන අවසාන රන්දෝලි මහා පෙරැහැර

නැරඹුම් ස්ථානය – kandy queens hotel grand floor

ටිකට්පත්
: කුඹල් පෙරැහැර – රු 5000
: රන්දෝලී පෙරැහැර – රු 7500
: අවසාන රන්දෝලි මහා පෙරැහැර –
රු 10000

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා විමසන්න ☎️

071 058 0578

විශේෂ – මෙම ටිකට්පත් වලංගු වන්නේ
ශ්‍රී ලංකීය ප්‍රේක්ෂකයන් සදහා පමණී

Please go through the following instructions before purchasing the tickets.

  1. You will receive an email and SMS confirming your payment. You will have to produce it and your NIC at the entrance to obtain your physical ticket.
  2. Depending on the availability of seats and space, the online ticket issue may end at 12.00 pm. Please make sure to reserve your ticket in advance.
  3. No refunds or modifications will be made after the ticket is purchased.
  4. Children above 3 years are considered as one person and will have to purchase a ticket.
  5. Please refrain from disposing of any litter in the premises.
  6. TicketOne.lk is the official online ticketing partner of the event and will not be responsible for the event organizing.
  7. The decision of the event organizers, security, and health authorities is final and TicketOne.lk is not responsible for any inconvenience caused to you by not adhering to the above instructions.